Investiční příležitost Hnačov, 0,5 ha

Aukce skončila 24.1.2024

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky  v katastrálním území Hnačov v okrese Klatovy v Plzeňském kraji o výměře 5.568 m2.

Hnačov je malebná šumavská vesnička s cca 95 obyvateli. Obec se nachází cca 18 km východním směrem od Klatov. Územní plán obce je v platnosti od července roku 2017.

Předmětem nabídky jsou pozemky ve výlučném vlastnictví par.č. 579 a 580/5 zapsané na LV 232, navazující z východní strany na místní komunikaci, která sousedí s obytnou plochou určenou k individuální rekreaci. Pozemky leží v neurbanizované ploše, zatříděné pod značkou trvalý travní porost.

Plochy NSz jsou určeny pro intenzivní zemědělskou produkci a plnění dalších funkcí krajiny a lze je využít:
Přípustné využití:
• dočasné a trvalé zemědělské kultury
• vodní plochy s produkční funkcí
• drobné krajinné prvky

Podmíněně přípustné využití:
• přístřešky pro dočasné skladování plodin či pro úkryt hospodářských zvířat
• stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků
• účelové komunikace
• stavby pro rekreační využití – komunikace pro chodce a cyklisty, přístřešky, odpočívadla
• nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury
Za podmínky, že neruší hospodářské využití zemědělské půdy a krajině ekologické funkce ploch NSz.

Obec má zpracovaný územní plán z roku 2017. V současné chvíli jsou pozemky určeny pro zemědělskou produkci. Obec nyní neplánuje změnu ÚZ, nebyly podány žádné podněty. Žádost o změnu územního plánu je možná hned na vlastní náklady, nebo v budoucnu spolu s obcí.

Dobrým předpokladem k převedení parcel pod jiný způsob využití je nízká bonita půdy a existence zástavby na protější straně místní komunikace.

Pozemek se nachází v blízkosti lesa, je tudíž potřeba dodržet minimální ochranné pásmo lesa 50 m. Případné výjimky je třeba projednat a nechat si schválit na Odboru životního prostředí příslušného úřadu a dále pak vlastníkem nebo správcem lesa.

Vzhledem k současnému vývoji na trhu s nemovitostmi se jedná o zajímavý investiční záměr. Investice má charakter dlouhodobé investice.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 rok.

V případě zájmu můžeme zaslat zpracovanou analýzu pozemků.

Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemek je možné navštívit individuálně.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 733 151 505
mail: dk@chenen.cz
David Kratochvíl

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
579126 m21/1ttp232
580/55442 m21/1ttp232